1. میر حسین موسوی خداوند خطاب به انسان - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
خداوند خطاب به انسان

ای فرزند آدم من غنی و بی نیاز هستم، تو هم به دستورات من

 

اطاعت کن تا فقیر نشوی. ای فرزند آدم من زنده ای هستم که

 

نمیمیرم، تو هم به من اطاعت کن تا تو را هم زنده جاودانه بکنم.

 

من به هرچیزی بگویم باش موجود می شود، تو هم به من اطاعت

 

کن تا اراده ات مثل اراده من باشد.

 

منبع : کلیات حدیث قدسی / شیخ محمد حسین حر عاملی