1. میر حسین موسوی قدرت کلام... - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
قدرت کلام...

کلام تو قدرتی عظیم دارد، چون هر کلام فکری است که اقدام می پذیرد. هر کلامی که بر زبان می آوری، قدرتی راسخ دارد! تو انسانی با توانایی های نامحدود هستی و با کلام خود می توانی یا زندانی دور و بر خودت بسازی که در آن فقط ناظر محدودیت هایت باشی، یا چنان آزاد گردی که هر جور که دلت می خواهد، بی هیچ محدودیتی، زندگی کنی. حواست به حرف زدن خودت باشد تا متوجه هر نوع محدودیتی که برایت آشکار می شود باشی... لحن حرف زدنت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند!

منبع : روز شمار راز / راندا برن / نفیسه معتکف / انتشارات حوض نقره